Klauzula informacyjna

 1. Informacje ogólne
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej: www.apartado.pl , jest APARTADO Development Sp. z o.o.  z siedzibą w Świeciu, adres: 86-105 Świecie, ul. Ignacego Łukasiewicza 36, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000682233, REGON: 367498429, NIP: 5592046061,
  2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
  3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” i „Klient” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” lub „APARTADO” – „My”.
  4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), a dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych serwerach.
  5. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 2. Administrowanie danymi osobowymi
  1. APARTADO jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli korzystasz z formularzy kontaktowych na naszej stronie lub wysyłasz wiadomości mailowe na adres pracowników APARTADO Development Sp. z o.o. podany na stronie internetowej, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, adres IP, nazwa firmy i NIP oraz inne podane przez Użytkownika dane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.
  2. APARTADO jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.
  3. Dane osobowe przetwarzane są:
   1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
   2. zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa danych osobowych,
   3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
   4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
   5. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter.
   6. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym celu konkretnego formularza, np. w  kontaktu handlowego.
   7. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
  4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach
   • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja (e-mail ) w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
   • realizacji umów zawieranych z Administratorem, co oznacza m.in. wystawienie faktury, kontakt telefoniczny i e-mailowy, wysyłkę zamówionych produktów itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
   • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. odpowiedzi na reklamacje, przechowywania dokumentacji księgowej itp.
   • w celu oferowania przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (naszych partnerów), będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jego partnerów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów Administratora z oferowanych produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej itp.) będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • przekazania Pani/Pana danych osobowych w niezbędnym zakresie osobom zainteresowanym zakupem/sprzedażą mieszkania, celem zrealizowania wiążącej Pani/Pana umowy z administratorem w oparciu o udzieloną przez Panią/Pana zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
   • Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej lub obrony naszych praw i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
   • Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przetwarzanych w celach wskazanych w pkt. 4 lit. e-h. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (pkt. 4 lit. c i d). Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.
  7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
   • dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,
   • sprostowania danych,
   • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
   • ograniczenia przetwarzania danych
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
   • przenoszenia danych.
  8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych nadzorującym przetwarzanie danych osobowych w APARTADO jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e‑mail: rodo@apartado.pl lub telefonicznie kom. 504 504 470 oraz pisemnie na adres: APARTADO Development Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu (86-105), ul. Ignacego Łukasiewicza z dopiskiem „Dane osobowe”.
  10. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
  11. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
  12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
  13. Dane osobowe i eksploatacyjne użytkowników mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym, tj:
   • Podmiotom przetwarzającym, którym APARTADO powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownej umowy, np. dostawcom usług remontowo-budowlanych i usług IT, działającym na zlecenie APARTADO jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
   • organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takie jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne – na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony praw APARTADO lub bezpieczeństwa użytkownika, pracowników APARTADO i zasobów APARTADO;
   • kancelariom prawnym i sądom w celu wyegzekwowania lub realizacji umowy z Użytkownikiem;
   • Dane Użytkownika nie są domyślnie przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. W razie przekazania danych odbiorcom w państwach trzecich, APARTADO będzie korzystał ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa danych Użytkownika.
  14. Nasza strona internetowa może zawierać funkcje mediów społecznościowych, takie jak przyciski Facebooka lub Twittera i Instagrama. Funkcje te mogą gromadzić pewne informacje o odwiedzających naszą stronę internetową, takie jak adres IP lub historię przeglądania i mogą instalować pliki cookie w przeglądarce odwiedzających. Należy pamiętać, że przetwarzanie zebranych w ten sposób danych osobowych podlega zasadom przyjętym przez operatorów sieci mediów społecznościowych i dlatego niniejsza Polityka Prywatności ich nie dotyczy.
  15. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych.
  16. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
  17. W zakresie wykonywania umowy lub usług dane będą przetwarzane przez okres, w którym umowa lub usługi będą wykonywania i świadczone przez APARTADO oraz, w uzasadnionych wypadkach, po ich zakończeniu, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.
Zapytaj o mieszkanie

  Wyślij

  SPRAWDŹ JAK DO NAS DOJECHAĆ
  JAK DOJECHAĆ?

  APARTADO Development Sp. z o.o. 

  Władysława Łokietka 6,
  86-100 Świecie
  NIP: 5592046061
  KRS: 0000944089, REGON: 367498429

  Czynne od poniedziałku do piątku
  w godzinach 9.00 – 17.00

  Newsletter

  Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco
  z informacjami o naszych inwestycjach.
  Sprawdzaj co dzieję się z Twoim nowym mieszkaniem!